Η πρώτη δοκιμαστική λειτουργία της γραμμής έγινε στις 7/7/1895 ενώ τα επίσημα εγκαίνια πραγματοποιήθηκαν στις 10/03/1896. Το 1891 το δίκτυο άρχισε την παραλαβή των ατμαμαξών έτσι ώστε το 1896 το τροχαίο υλικό να αποτελείται από τρεις ατμάμαξες, τέσσερα επιβατικά και τέσσερα εμπορικά βαγόνια.

Η ντιζελοκίνηση στη γραμμή Διακοπτού – Καλαβρύτων, ήρθε το 1959. Λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης το Μάρτιο του 1959 παραλείφθηκαν τρεις αυτοκινητάμαξες από τον Γαλλικό οίκο BILLARD, αποτελούμενες από δύο οχήματα και ένα μεσαίο όχημα παραγωγής ενέργειας (ΟΠΕ).

Από την 1η Αυγούστου 2009 δρομολογήθηκαν οι νέοι συρμοί του οδοντωτού στη διαδρομή Διακοπτό – Καλάβρυτα . Το επιβατικό κοινό και οι τοπικές αρχές δέχθηκαν τη δρομολόγηση των νέων συρμών με ενθουσιασμό, γιατί αποτελούν μία νέα εποχή για τον "οδοντωτό σιδηρόδρομο" και την ανάπτυξη της περιοχής.
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011 16:31
PDF Εκτύπωση E-mail

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ »

ΑΡΘΡΟ 1.- ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Ιδρύεται Σωματείο, μη κερδοσκοπικό, με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ » (Σ.Φ.Ο.)

Έδρα του Σωματείου ορίζεται το δ.δ Διακοπτού του Δήμου Διακοπτού. Η επωνυμία θα αποδίδεται στις τέσσερις γλώσσες που χρησιμοποιούνται στους σιδηροδρόμους ως εξής :

α) Αγγλικά «Αssociation of the rack railway friends »

β) Γαλλικά «Association des amis de chemin de fer a cremaillere »

γ) Γερμανικά «Verein der Freunde der Zahnradbahn»

δ) Ιταλικά «Associazione degli amici della ferrovia a cremagliera»

Η σφραγίδα του σωματείου, με την οποία θα σφραγίζονται όλα τα εξερχόμενα έγγραφα θα είναι στρογγυλή , μέσα στον κύκλο θα φέρει με κεφαλαία γράμματα την ονομασία του Συλλόγου , δηλαδή ΣΎΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΟΔΟΝΤΩΤΟΥ και στην βάση του κύκλου τη χρονολογία ίδρυσης (2007) . Στο εσωτερικό του κυκλικού περιγράμματος θα φέρει ημικύκλιο εντός του οποίου θα εικονίζεται η πρόσοψη της ατμομηχανής του οδοντωτού και περιφερειακά και με κεφαλαία γράμματα θα αναγράφεται ΔΙΑΚΟΦΤΟ – ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ και στην βάση του ημικυκλίου θα φέρει ορθογώνιο παραλληλόγραμμο εντός του οποίου θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα αρχικά Σ.Φ.Ο .

Όπου στο παρόν καταστατικό αναφέρεται ο όρος σιδηρόδρομος εννοείται κάθε όχημα χερσαίας μεταφοράς μεμονωμένο ή κατά συστοιχία , κινούμενο επί σιδηροτροχιών , μετά των αναγκαίων εγκαταστάσεων και συστημάτων υποδομής και υποστήριξης , για την εξασφάλιση της λειτουργίας του .

ΑΡΘΡΟ 2.- ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Σκοπός του Σωματείου είναι :

α) Η διάδοση της αγάπης για το σιδηρόδρομο

β) Η προβολή του οδοντωτού σιδηροδρόμου ως μέσου ανάδειξης του φυσικού κάλλους του φαραγγιού του Βουραικού και ως πόλος ανάπτυξης της περιοχής Διακοφτού – Καλαβρύτων

γ) η ανάδειξη, προστασία και προβολή του φαραγγιού του Βουραικού ως φυσικό κεφάλαιο του Διακοφτού και της ευρύτερης περιοχής .

δ) η υποστήριξη και η προώθηση της βελτίωσης και ανάπτυξης του σιδηροδρόμου στην Ελλάδα και διεθνώς

ε) Η δημιουργία και η τήρηση πάσης φύσεως αρχείων όπως τεχνικού , συγκοινωνιακού , αναπτυξιακού κλπ. που αφορούν τον οδοντωτό σιδηρόδρομο .

στ) Η δημιουργία και η τήρηση ιστορικού αρχείου σχετικά με την εξέλιξη του οδοντωτού σιδηρόδρομου στην Ελλάδα και διεθνώς .

ζ) Η συγκέντρωση, ταξινόμηση και διαφύλαξη σιδηροδρομικού υλικού πάσης φύσεως και ντοκουμέντων σχετικών με το οδοντωτό σιδηρόδρομο .

η) η πραγματοποίηση ερευνών και η σύνταξη πάσης φύσεως μελετών , που βοηθούν την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό καθ’ οιονδήποτε τρόπο του οδοντωτού σιδηρόδρομου .

θ) Η συμπαράσταση και συνεργασία με όλους τους φορείς που έχουν σχέση με το οδοντωτό σιδηρόδρομο άμεσα ή έμμεσα , με στόχο την καλύτερη προώθηση των σκοπών του Συλλόγου και την διάδοση και επέκταση του οδοντωτού σιδηροδρόμου .

ι) Η οργάνωση πολιτιστικών, επιστημονικών, μορφωτικών, αθλητικών, τουριστικών , οικολογικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων σχετιζομένων άμεσα ή έμμεσα με τον οδοντωτό σιδηρόδρομο, ιδιαίτερα με διοργάνωση ομιλιών, προβολών εκθέσεων κλπ. καθώς και ψυχαγωγικών των μελών έστω και μη σχετιζομένων με τον οδοντωτό σιδηρόδρομο.

ια) Η συμπαράσταση , υποβοήθηση και συμμετοχή στις προσπάθειες και ενέργειες, από οπουδήποτε και αν προέρχονται, που συντείνουν στην δημιουργία σιδηροδρομικού μουσείου του οδοντωτού .

ιβ) Η προώθηση και ανάπτυξη του σιδηροδρομικού μοντελισμού .

Τα ανωτέρω θα επιδιωχθούν δια παντός νομίμου μέσου και τρόπου, ακόμα και με συνεργασία με τους κατάλληλους, κατά περίπτωση φορείς και άτομα τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού .

ιγ) Η δυνατότητα παραγωγής εκδόσεων σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή ( πληροφοριακών εντύπων , εφημερίδων , περιοδικών , λευκωμάτων , ιστοσελίδας κ.λ.π. .)

ΑΡΘΡΟ 3.-

ΜΕΛΗ

Τα μέλη του σωματείου είναι τουλάχιστον είκοσι (20).

Μέλος του σωματείου μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε Έλληνας ή και αλλοδαπός εφ’ όσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και αποδέχεται τους σκοπούς του σωματείου . Τα μέλη διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα. Το μέλος με την εγγραφή του αποδέχεται τους σκοπούς του σωματείου και υποχρεούται να συμβάλλει στην προώθησή τους .

α) Τακτικά μέλη είναι όσοι εγγράφονται, ύστερα από αίτησή τους και κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου εφ’ όσον πληρούν τις προυποθέσεις του παρόντος καταστατικού

β) Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία επικυρώνεται από την Γενική Συνέλευση άτομα τα οποία έχουν επιδείξει έμπρακτο ενδιαφέρον για τους σκοπούς του συλλόγου . Τα επίτιμα μέλη μπορούν να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις στις οποίες δικαιούνται να παίρνουν τον λόγο, δεν έχουν όμως δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται .

ΑΡΘΡΟ 4.- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Κάθε νέο τακτικό μέλος, μόλις γίνει δεκτή η αίτησή του, καταβάλει ως δικαίωμα εγγραφής του στο σωματείο το ποσόν που ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης .

Τα τακτικά μέλη υποχρεούνται να καταβάλουν την ετήσια συνδρομή εντός του μηνός Ιανουαρίου κάθε έτους . Το ύψος της συνδρομής καθορίζεται επίσης με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης . Το διοικητικό συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία 4/5 των παρόντων μελών , δύναται να επιβάλει έκτακτη εισφορά στα τακτικά μέλη του σωματείου , η οποία δεν θα ξεπερνά τo ύψος της ετήσιας συνδρομής. Μεγαλύτερο ποσό επιβάλλεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης .

ΑΡΘΡΟ 5.- ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Όλα τα μέλη του σωματείου έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις εκδηλώσεις, δραστηριότητες, επιτροπές, ομάδες εργασίας, τομείς κλπ του Συλλόγου .

Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα της οικειοθελούς αποχώρησης από το Σύλλογο κατόπιν έγγραφης γνωστοποίησης προς το Δοικητικό Συμβούλιο , μην δυνάμενο όμως να ζητήσει επιστροφή εισφορών ή άλλων καταβολών. Η αναγγελία αποχώρησης πρέπει να γίνει πριν από τρεις μήνες και εν πάσει περιπτώσει ισχύει για το τέλος κάθε ημερολογιακού εξαμήνου (30 Ιουνίου ή 31 Δεκεμβρίου ) .

Όλα τα μέλη του σωματείου έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις .

Μέλη τα οποία δεν είναι ταμειακώς ενήμερα , εξαιρούνται των τυχόν ειδικών παροχών, εκπτώσεων, διευκολύνσεων κ.λ.π. που απολαμβάνουν τα υπόλοιπα μέλη .

ΑΡΘΡΟ 6.

Όλα τα μέλη οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού, τους εσωτερικούς κανονισμούς και τις αποφάσεις τις τόσο της γενικής συνέλευσης όσο και του διοικητικού συνβουλίου . Μέλη τα οποία συμμετείχαν σε συλλογικό όργανο ( διοικητικό συμβούλιο, επιτροπές, ομάδες εργασίας κ.λ.π.) υποχρεούνται να εκπληρώνουν τα καθήκοντα που έχουν αναλάβει και να συμβάλλουν στην εκτέλεση των λαμβανομένων αποφάσεων από το συλογικό όργανο.

Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να αναθέτει διάφορα καθήκοντα στα μέλη του σωματείου , μη μέλη του Διοικητικού συμβουλίου, τα οποία δύνανται να μην τα αποδεχθούν, αν δεν υποχρεούνται από διάταξη του παρόντος καταστατικού ή του Νόμου .

Τα μέλη δύνανται να καταθέτουν γραπτές προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο οι οποίες συζητούνται στην επομένη συνεδρίαση του οργάνου αυτού.

ΑΡΘΡΟ 7 ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Πόροι του Σωματείου είναι :

Α) Τα δικαιώματα εγγραφής των μελών

Β) Οι μηνιαίες συνδρομές των μελών

Γ) Οι έκτακτες εισφορές που ορίζονται στο άρθρο 4 του παρόντος

Δ) Οι δωρεές προς το σωματείο φυσικών ή νομικών προσώπων , ασχέτως αν είναι μέλη του ή όχι , καθώς και Οργανισμών ή του Ελληνικού Δημοσίου . Επίσης επιδοτήσεις ή χρηματοδοτήσεις εκ μέρους Δημοσίου Οργανισμού, νομικών προσώπων Ι. ή ΔΔ. και Οργάνων των Ευρωπαικών Κοινοτήτων .

Ε) Προιόν τυχόν εράνων ή λαχειοφόρου αγοράς ή διαφόρων εκδηλώσεων .

ΣΤ) Κληρονομιές ή κληροδοσίες εν γένει που καταλείπονται προς το σωματείο και θα γίνουν αποδεκτές με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου .

ΑΡΘΡΟ 8Ο – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Η διαχειριστική περίοδος συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος .

Η διαχείριση ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο .

Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συντάσσει τον οικονομικό προυπολογισμό του προσεχούς έτους, τον οποίο και υποβάλλει για έγκριση στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών.

Στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται επίσης από το Διοικητικό Συμβούλιο απολογισμός των πεπραγμένων και των οικονομικών του διαρεύσαντος έτους. Η γενική συνέλευση εγκρίνει τον απολογισμό αυτόν και απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο ή τον απορρίπτει .

ΑΡΘΡΟ 9Ο – ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΌΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ :

Α) Η Γενική Συνέλευση

Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο και

Γ) Η Εξελεγκτική επιτροπή

ΑΡΘΡΟ 10Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ

Το σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση και το οποίο απαρτίζεται από επτά μέλη.

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής .

Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον πλειοψηφίσαντα σύμβουλο και εάν αυτός αμελήσει πέραν των (10) ημερών από της εκλογής, από οποιονδήποτε σύμβουλο και συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντα Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο , Γενικό Γραμματέα και Ταμία. Μέχρι την εκλογή του Προέδρου, προεδρεύει όποιος από τους παριστάμενους έχει λάβει τις περισσότερες ψήφους. Στην συνέχεια συνεδριάζει μαζί με το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο και παραλαμβάνει την διοίκηση του Σωματείου .

Οι επιλαχόντες κατά τις αρχαιρεσίες είναι αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εφ’ όσον έλαβαν τουλάχιστον τρεις (3) ψήφους όσοι και αν ψήφισαν .

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να εκλεγεί οποιοδήποτε , μέλος του Σωματείου, Έλληνας Πολίτης, εφόσον έχουν παρέλθει τουλάχιστον εξήντα (60) μέρες από της ημέρας αποδοχής της αιτήσεώς εγγραφής του ως μέλος από το Δ.Σ. και δεν οφείλει οποιοδήποτε ποσόν στο Σωματείο από εισφορές από άλλη αιτία .

ΑΡΘΡΟ 11Ο ΕΥΘΥΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται προσωπικώς και αλληλεγγύως για τις αποφάσεις που έλαβαν και υποχρεούνται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών των που απορρέουν από το νόμο το παρόν καταστατικό , τους εσωτερικούς κανονισμούς και τις αποφάσεις της γενικής συνέλευσης . Τα μέλη δεν ευθύνονται για αποφάσεις που ελήφθησαν κατά την απουσία τους ή με διαφωνία τους , εφ’ όσον αυτά προκύπτουν από το βιβλίο των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12Ο - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά ανά δίμηνο και εκτάκτως όποτε κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος .

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενημερώνονται με ευθύνη του Γραμματέα .

Ύστερα από έγγραφο αίτημα τριών τουλάχιστον μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος και κωλυόμενου ή αρνούμενου ή αδιαφορούντος αυτού ο Αντιπρόεδρος, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε έκτακτη συνεδρίαση και συζητά τα θέματα που περιέχονται στην έγγραφη αίτηση των μελών που ζήτησαν την σύγκληση. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται τουλάχιστον τέσσερα από τα μέλη του . Εάν απουσιάζει ο Πρόεδρος την συνεδρίαση διευθύνει ο Αντιπρόεδρος και αν απουσιάζει και αυτός ο Γενικός Γραμματέας .

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη υπέρ της οποίας ψήφισε ο Πρόεδρος ή ο Προεδρεύων . Οι αποφάσεις δεσμεύουν απόντες ή μειοψηφίσαντες συμβούλους .

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει επί τρεις συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς την ύπαρξη « σπουδαίου λόγου» , εκπίπτει του αξιώματος του με απόφαση τουλάχιστον τριών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου , οπότε την θέση του καταλαμβάνει το πρώτο κατά σειράν αναπληρωματικό μέλος . Η ύπαρξη σπουδαίου λόγου κρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόσκληση του υπό έκπτωση μέλους και ακρόασή του .

Σε περίπτωση θανάτου, παραιτήσεως ή επτώσεως ενός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της εξελεγκτικής Επιτροπής, την θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος κατά σειράν αναπληρωματικός. Εάν εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών, γίνονται νέες αρχαιρεσίες για την εκλογή μελών προς συμπλήρωση των ελλειπόντων από το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον οι Σύμβουλοι που απομένουν είναι λιγότεροι από πέντε (5) . Η Θητεία των νεοεκλεγέντων λήγει με την θητεία των υπόλοιπων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου . Εάν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθούν κάτω των 5 εντός του τελευταίου 2 μηνου προ των αρχαιρεσιών, δεν διενεργούνται συμπληρωματικές αρχαιρεσίες αρκεί να υφίστανται τουλάχιστον τέσσερις σύμβουλοι μεταξύ των οποίων κατανέμονται τα αξιώματα Προέδρου , Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Ταμία, διαφορετικά επισπεύδονται οι αρχαιρεσίες και επιμηκύνεται κατά το διάστημα αυτό η θητεία του νέου συμβουλίου.

Το βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, τηρείται και φυλάσσεται με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα . Τα πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρούνται με την υπογραφή όλων των μελών που είχαν παραστεί .

Κάθε μέλος του σωματείου έχει το δικαίωμα υποβολής εγγράφως προτάσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο , το οποίο και υποχρεούται να τις συζητήσει στην επόμενη συνεδρίασή του .

Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται σε περιπτώσεις αντιμετώπισης ειδικών θεμάτων και ιδιαίτερα όπου απαιτούνται ιδιαίτερα εξειδικευμένες γνώσεις ή ιδιότητες των συμμετεχόντων μελών, κατ’ εξαίρεση της διατάξεως του άρθρου 5 του παρόντος , να επιλέγει τους καταλληλότερους από τους ενδιαφερόμενους εκ των μελών για την συγκεκριμένη εργασία .

Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να παρευρίσκονται και μέλη του Συλλόγου .

ΑΡΘΡΟ 13Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το σωματείο ενώπιον πάσης Αρχής και παντός Δικαστηρίου και σε όλες αυτού τις σχέσεις με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, συγκαλεί το Διοικητικού Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, προεδρεύει σε αυτές, κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη κάθε συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου ανακοινώνει τα εν τω μεταξύ συμβάντα, δίνει και αφαιρεί το λόγο στους συμβούλους και θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία . Επίσης ο Πρόεδρος υπογράφει μετά του Γενικού Γραμματέα όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και μετά του Ταμία τα χρηματικά εντάλματα , ελέγχει την κανονική λειτουργία των γραφείων του Συλλόγου και του Εσωτερικού Κανονισμού και γενικά να επιμελείται και να επιδιώκει την επιτυχία των σκοπών του σωματείου .

Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρεί ο Αντιπρόεδρος .

ΑΡΘΡΟ 14Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας ασκεί την εποπτεία επί των γραφείων του Συλλόγου και διεκπεραιώνει την αλληλογραφία, τηρεί το πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων, τα μητρώα των μελών και τα βιβλία των πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου και της γενικής συνελεύσεως . Παραλαμβάνει τα προς το Σωματείο αποστελλόμενα έγγραφα και επιστολές και συντάσσει τις προς αυτά απαντήσεις , τηρεί την σφραγίδα και το αρχείο του Σωματείου προσυπογράφει μετά το προέδρου τα εξερχόμενα έγγραφα και συντάσσει μετά του ταμία τον απολογισμό και τον προυπολογισμό εκάστης διαχειριστικής περιόδου .

Τον Γενικό Γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου οριζόμενο από τον Πρόεδρο .

ΑΡΘΡΟ 15Ο ΤΑΜΙΑΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο Ταμίας μεριμνά δια την είσπραξη των δικαιωμάτων εγγραφής, των συνδρομών, των εκάστων εισφορών και όλων εν γένει των προς το σωματείο οφειλών επί τη βάσει των σχετικών διπλοτύπων αποδείξεων , εκτελεί με εντολή του προέδρου κάθε πληρωμή που αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο σύντομο μεν κάθε τριμηνιαία έκθεση για την κατάσταση του Ταμείου, αναλυτική δε βεβαιούμενη με επισυνημμένα έγγραφα, αποδείξεις και εντάλματα, εις το τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου, συντάσσει μετά του γενικού γραμματέα τον προυπολογισμό και απολογισμό, τηρεί τα βιβλία του ταμείου και τα λοιπά βιβλία και ευθύνεται προσωπικά για κάθε δαπάνη που έγινε κατά παράβαση του Νόμου, του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνελεύσεως και του Διοικητικού Συμβουλίου .

Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ένας των Συμβούλων οριζόμενος με απόφαση του Προέδρου .

ΑΡΘΡΟ 16- ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ – ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Εξελεγκτική Επιτροπή απαρτίζεται από τρία μέλη, έχει δε ως αρμοδιότητα τον έλεγχο διακρίβωσης του συννόμου των τελούμενων από το Διοικητικό Συμβούλιο οικονομικών και διαχειριστικών ενεργειών. Προς τον σκοπό αυτό έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί ελέγχους οποτεδήποτε επί όλων των σχετικών βιβλίων και στοιχείων και υποβάλει υποχρεωτικά προς την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση έκθεση επί της διαχείρισης των οικονομικών του Συλλόγου από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά το διαρεύσαν έτος .

Εάν ζητηθεί εγγράφως από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από το 20% τουλάχιστον των ταμειακώς ενήμερων μελών, η επιτροπή πραγματοποιεί έκτακτο ειδικό έλεγχο στη διαχείριση των οικονομικών του σωματείου, τα πορίσματα του οποίου υποβάλλει εγγράφως τόσο προς το Διοικητικό συμβούλιο όσο και προς τους αιτήσαντες, ακόμα δε τα δημοσιεύει στον πίνακα ανακοινώσεων του Συλλόγου .

AΡΘΡΟ 17Ο ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η εκλογή των μελών της εξελεγκτικής επιτροπής γίνεται ταυτόχρονα με την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και για την αυτήν διάρκεια από την Γενική Συνέλευση . Μέλος της δύναται να εκλεγεί οποιοδήποτε μέλος του σωματείου. Οι μη εκλεγέντες υποψήφιοι αποτελούν τα αναπληρωματικά μέλη, αυτός δε που πλειοψήφησε προεδρεύει των συνεδριάσεων της επιτροπής αυτής . Επί παραιτήσεως, θανάτου, κηρύξεως εκπτώτου κλπ. ενός μέλους του , τούτο αντικαθίσταται από τον πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό . Εάν τα μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής μειωθούν και των δύο διεξάγονται αρχαιρεσίες για την αναπλήρωση των ελλειπόντων, αν δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί , οποτεδήποτε συμβεί αυτό .

ΑΡΘΡΟ 18Ο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Εξελεγκτική επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται τουλάχιστον δύο εκ των μελών της . Σε περίπτωση διαφωνίας, αυτή καταγράφεται στο σχετικό πρακτικό και το θέμα διαφωνίας αναφέρεται στην ετήσια έκθεση προς την Γενική Συνέλευση.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 19Ο

Η Γενική Συνέλευση του σωματείου απαρτίζεται από τα μέλη του Συλλόγου. Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου έχουν όλα τα τακτικά μέλη εφόσον είναι ταμειακά εντάξει.

Η γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου, αποφασίζει για κάθε υποβαλλόμενο σε αυτή θέμα και έχει γενική αρμοδιότητα για κάθε ζήτημα που αφορά την εξυπηρέτηση των σκοπών του Συλλόγου .

Επιπλέον των ως άνω γενικών αρμοδιοτήτων η Γενική Συνέλευση έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να α) εγκρίνει τον προυπολογισμό , τον απολογισμό και την έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου β) απαλλάσσει το Διοικητικό Συμβούλιο από κάθε ευθύνη γ) εκλέγει τα μήλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής δ) τροποποιεί το Καταστατικό και τον εσωτερικό κανονισμό και ε) λαμβάνει απόφαση για διάλυση του Συλλόγου

ΑΡΘΡΟ 20Ο

1. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μία φορά το χρόνο στη έδρα του Συλλόγου , εκτάκτως δε οσάκις αποφασίζει το Δ.Σ. ή το ζητήσουν τα 1/4 τουλάχιστον των ταμειακώς εν τάξει μελών του Σωματείου , με έγγραφη αίτηση στην οποία καθορίζονται και τα προς συζήτηση θέματα .

2. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφη πρόσκληση η οποία θα καθορίζει α) τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της Συνέλευσης , β) τα υπό συζήτηση θέματα και γ) αν η καλούμενη συνέλευση είναι πρώτη ή δεύτερη .

3. Η ως άνω πρόσκληση πρέπει να τοιχοκολλείται στο Γραφείο του Σωματείου δέκα πέντε (15) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες προ της ημέρας της συγκλήσεως της Συνελεύσεως, εφόσον υφίστανται τοιαύτα . Αν το σωματείο δεν διαθέτει γραφεία, η σύγκληση γίνεται με έγγραφη πρόσκληση των μελών, αποστελλόμενη προ είκοσι (20) τουλάχιστον ημερών .

4. Η Γενική Συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία , εκτός εάν ειδικώς διαφορετικά ορίζεται στο παρόν, εφόσον παρίστανται σε αυτήν το ένα τρίτο τουλάχιστον των ταμειακώς εν τάξει μελών . Εάν δεν πραγματοποιηθεί απαρτία με την πρώτη συνέλευση καλείται δεύτερη με τα ίδια απολύτως θέματα , μετά την παρέλευση τριών (3) το λιγότερο και δέκα (10) το αργότερο μερών από την αναβληθείσα . Η δεύτερη συνέλευση ευρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παριστάμενων μελών. Δεν απαιτείται νέα πρόσκληση αν η νέα ημερομηνία είχε αναγγελθεί με την πρόσκληση για την πρώτη συνέλευση.

5. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και ταμειακώς εν τάξει, εκτός αν με διάταξη του Νόμου ή του παρόντος καταστατικού ορίζεται διαφορετικά .

6. Κατά την ορισμένη ημέρα και ώρα συγκλήσεώς τη η Γενική Συνέλευση, αφού ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διαπιστώσει στην ύπαρξη απαρτίας προχωρεί στην εκλογή του Προέδρου και του Γραμματέως αυτής μετά δε εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης .

7. Στην τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλονται από το Διοικητικό Συμβούλιο για συζήτηση και έγκριση: o απολογισμός της ληξάσης διαχειριστικής περιόδου β) ο προυπολογισμός της νέας διαχειριστικής περιόδου και γ) η έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου . Μετά γίνεται συζήτηση και ψηφοφορία επί των άνω και επί των λοιπών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

ΑΡΘΡΟ 21Ο ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

1. Η τακτική Γενική Συνέλευση, αφού εξαντλήσει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, εκλέγει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή

2. Έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν για την εκλογή διοικητικού Συμβουλίου και εξελεγκτικής επιτροπής έχουν τα τακτικά μέλη του σωματείου τα οποία είναι ταμειακώς εν τάξει και όσοι υπέβαλαν αίτηση εγγραφής τους στο σωματείο και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο τουλάχιστον πριν από εξήντα μέρες .

3. Προ των αρχαιρεσιών η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελή εφορευτική επιτροπή , η οποία παραλαμβάνει τις υποψηφιότητες , ανακοινώνει τους υποψηφίους και διενεργεί τις αρχαιρεσίες

4. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για να εκλεγούν ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εξελεγκτικής Επιτροπής έχουν, τα μέλη του Συλλόγου φυσικά πρόσωπα που τηρούν τις προυποθέσεις του παρόντος καταστατικού, εφόσον είναι ταμειακώς εν τάξει και υποβάλλουν έγγραφη αίτηση προς την εφορευτική επιτροπή .

5. Οι αρχαιρεσίες ενεργούνται με ψηφοδέλτια στα οποία ο εκλογέας δύναται να σημειώσει μέχρι επτά σταυρούς προτιμήσεως για το Διοικητικό Συμβούλιο και τρεις για την εξελεγκτική επιτροπή . Τα ψηφοδέλτια τίθενται από τον εκλογέα εντός φακέλου που φέρει την σφραγίδα του Σωματείου και που δίνεται σε αυτόν από την εφορευτική επιτροπή , αφού προηγούμενα υπογράψει στον πίνακα των ψηφισάντων. Η ψηφοφορία είναι μυστική .

6. Αφού ψηφίσει και ο τελευταίος από τους παριστάμενους εκλογείς η εφορευτική επιτροπή ενεργεί την διαλογή των ψηφοδελτίων. Ψηφοδέλτιο το οποίο δεν πληροί τους ανωτέρω όρους κηρύσσεται από αυτήν άκυρο. Επιτυχόντες θεωρούνται οι επτά πρώτοι που πλειοψήφησαν για το Διοικητικό Συμβούλιο και οι τρεις πρώτοι για την εξελεγκτική επιτροπή . Επί ισοψηφίας δύο η περισσοτέρων υποψηφίων για την κατάληψη της τελευταίας θέσεως , διενεργείται κλήρωση.

7. Μετά το τέλος της διαλογής η εφορευτική επιτροπή καταρτίζει και υπογράφει το πρακτικό της ψηφοφορίας και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες υποψηφίους καθώς και την σειρά των αναπληρωματικών μελών ανάλογα με τους σταυρούς που έλαβε έκαστος .

ΑΡΘΡΟ 22Ο ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Με αιτιολογημένες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης κατόπιν προτάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να απονέμονται τιμητικές διακρίσεις προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Έλληνες ή αλλοδαπούς, μέλη του σωματείου ή μη , τα οποία καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνέβαλαν ή συμβάλλουν στην προώθηση , ανάπτυξη και προβολή του οδοντωτού ή του σωματείου ή εν πάσει περιπτώσει έδρασαν θετικώς υπέρ των σκοπών του σωματείου .

Οι τιμητικές διακρίσεις οι οποίες απονέμονται μόνο σε μη μέλη του σωματείου είναι οι εξής :

Α) απονομή του επαίνου του « Συλλόγου φίλων του Οδοντωτού »

Β) απονομή του τίτλου του ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΜΕΛΟΥΣ συνοδευόμενη από ειδικό τιμητικό δίπλωμα.

Γ) απονομή του τίτλου του ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ συνοδευόμενη από ειδικό τιμητικό δίπλωμα.

H τιμητική διάκριση η οποία απονέμεται μόνο σε μέλη του σωματείου είναι η εξής :

Απονομή επαίνου του ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΜΕΛΟΥΣ .

Η μορφή , το περιεχόμενο και το σχήμα , τόσον του τιμητικού διπλώματος όσον και του μεταλλίου θα καθοριστούν από ειδική επιτροπή που θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο .

ΑΡΘΡΟ 23Ο – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Σε περίπτωση κατά την οποία μέλη του σωματείου ενεργούν κατά τρόπον που αντιβαίνει στις καταστατικές διατάξεις ή δυσκολεύουν την ομαλή λειτουργία του ή δεν υπακούουν στις νόμιμες αποφάσεις των οργάνων τότε δύναται να ληφθούν για χάριν προστασίας του σωματείου κατασταλτικά - πειθαρχικά μέτρα .

Η πειθαρχική διαδικασία κινείται ύστερα είτε από έγγραφη καταγγελία προς το Διοικητικό συμβούλιο , οποιουδήποτε μέλους του σωματείου , είτε μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση καταγγελίας εκ μέρους ενός μέλους του σωματείου, το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει τα καταγγελόμενα και αν κρίνει ότι αυτά είναι βάσιμα καλεί το υπόλογο μέλος να υποβάλλει εγγράφως εξηγήσεις ή να παραστεί και να παράσχει εξηγήσεις προφορικώς προς το Διοικητικό Συμβούλιο . Το υπό κατηγορία μέλος του σωματείου καλείται επίσης να παράσχει εξηγήσεις εγγράφως ή προφορικώς και στην περίπτωση που η πειθαρχική διαδικασία κινείται με απόφαση του ιδίου διοικητικού συμβουλίου . Οι εξηγήσεις αυτές καταχωρούνται στο βιβλίο πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου και υπογράφονται και από το υπό κατηγορία μέλος .

Σε περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ως ανεπαρκείς τις δοθείσες εξηγήσεις, επιβάλει κατά την κρίση του τις εξής πειθαρχικές κυρώσεις.

Α) προφορική σύσταση

Β) έγγραφη επίπληξη

Γ) πρόταση προς την προσεχή Γενική Συνέλευση διαγραφής του μέλους

Στην τελευταία αυτήν την περίπτωση, μέχρι συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως , ο υπόλογος τελεί υπό αναστολή της ιδιότητας του μέλους του σωματείου .

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει οριστικά στην ανωτέρω περίπτωση για την διαγραφή ή μη του μέλους .

ΑΡΘΡΟ 24Ο ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΟΣ ΜΕΛΟΥΣ

Μέλος διαγραφέν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, επανεγγράφεται στο σωματείο μετά την παρέλευση ενός έτους από την διαγραφή του , ύστερα από έγγραφο προς αυτό αίτημα του διαγραφέντος μέλους, συνυπογραμμένου από πέντε τουλάχιστον μέλη ταμειακώς εν τάξει μέλη.

ΑΡΘΡΟ 25Ο ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Για την τροποποίηση του καταστατικού απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ευρισκόμενης σε απαρτία με την παρουσία του μισού πλέον ενός των ταμειακώς εν τάξει μελών του συλλόγου και η οποία αποφασίζει με πλειοψηφία των ¾ των παρόντων .

ΑΡΘΡΟ 26ο ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Κάθε ασάφεια του παρόντος καταστατικού λύεται από την γενική συνέλευση εν όψει των σχετικών διατάξεων των περί σωματείων εκάστοτε ισχυόντων νόμων .

ΑΡΘΡΟ 27Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Το διοικητικό Συμβούλιο δύναται με εκδοθεισόμενο εσωτερικό κανονισμό ο οποίος θα εγκρίνεται από την γενική συνέλευση να ρυθμίζει λεπτομερέστερα τα της εσωτερικής λειτουργίας του Συλλόγου .

ΑΡΘΡΟ 28 – ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο Σύλλογος διαλύεται κατά τις από το Νόμο οριζόμενες περιπτώσεις . Για λήψη αποφάσεως από τη Γενική Συνέλευση για διάλυση του Συλλόγου απαιτείται η παρουσία των ¾ πλέον ενός των ταμειακώς εν τάξει μελών του Συλλόγου και η πλειοψηφία των ¾ των παρόντων .

Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου η περιουσία του διατίθεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης υπέρ άλλου σωματείου που επιδιώκει παρεμφερείς σκοπούς και σε περίπτωση μη λήψεως τέτοιας απόφασης ή μη υπάρξεως τέτοιου σωματείου στον οργανισμό σιδηροδρόμων Ελλάδας. Κατ’ εξαίρεση τα πάσης φύσεως αρχεία θα διατεθούν στο σιδηροδρομικό μουσείο της Αθήνας .

ΑΡΘΡΟ 29Ο Το παρόν καταστατικό από τριάντα δύο (32) άρθρα συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολο του και τελικώς εγκρίθηκε όπως έχει από κατωτέρω αναγραφόμενα ιδρυτικά μέλη αυτού και υπογράφεται όπως ακολουθεί .

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 12 Μάρτιος 2011 16:36